tipfakultesi
tipfakultesi DERGİSİ / 2005 / Cilt 27 / sayi 4

Dergi İç Kapak
27. Cilt Konu Dizini
27. Cilt Yazar Dizini
Çocukluk Çağında Bruselloz:Takip Edilen Olguların İncelenmesi Brucellosis in Childhood: Evaluation of the Cases on Follow
İpek KAPLAN BULUT *, Mustafa Orhan BULUT*, Derya BÜYÜKKAYHAN**, Dilara İÇAĞASIOĞLU***, Semra KARA*, Fatoş TANZER***, Asım Gültekin***, Ömer CEVİT****.
Tibia Plato Kırıklarında Cerrahi Tedavi Surgical Treatment of Tibia Plateau Fractures İnternal
Cemal KURAL *, Yıldıray GENÇ **, Kürşat BAYRAKTAR *** , İbrahim Sungur**, Haldun Ertürk ****
Subungal Ekzositoz: 11 Olgunun Retrospektif Değerlendirilmesi Subungal Exostosis: Retrospective Evaluation of A Series of 11 Cases
Zekeriya ÖZTEMÜR * , Hayati ÖZTÜRK **, Okay BULUT ***, Talip Teoman ASLAN ****
Aksiller Brakiyal Pleksus Bloğunda Lidokaine İlave Edilen Ketaminin İntraoperatif ve Postoperatif Etkileri - Intraoperative and Postoperative Effects of Adding Ketamine to Lidocaine in Axillary Brachial Plexus Blockage
Sinan GÜRSOY *, Kenan KAYGUSUZ *, Banu ALDEMİR **, Hayati ÖZTÜRK ***, Haluk KAFALI ****, Caner MİMAROĞLU ****
Selülitte Ardışık İntravenöz Levofloksasin ve Oral Levofloksasin ile İntravenöz Seftriakson ve Oral Sefiksim Tedavisinin Etkinliğinin Karşılaştırılması - The Comparison of Treatment Regimens Between Consecutive İntravenous Plus Oral Levofloxacin
Mesure ÇELİK *, Nazif ELALDI**, Aynur ENGİN***, İlyas DÖKMETAŞ****, Mehmet BAKIR****
Omurilik Yaralanmalarının Medikal Tedavisi - Medical Management of Spinal Cord İnjuries
Mehmet TATLI *, Aslan GÜZEL **, Ali İhsan ÖKTEN ***, Süleyman ÇAYLI ****
Koroner Arter Cerrahisinde Bir Greft Olarak Radial Arter - Radial Artery as a Graft in Coronary Artery Surgery
Nurkay KATRANCIOĞLU *, Şinasi MANDUZ **, H. Ali TUNEL *, İsmail SAPMAZ ***, Öcal BERKAN **
İyatrojenik Brakiyal Arter Psödoanevrizması: Renkli Doppler Ultrasonografi ve Anjiyografi Bulguları - Iatrogenic Pseudoaneurysm of Brachial Artery: Color Doppler Ultrasonography and Angiographic Findings
Mehmet H. ATALAR * , Orhan SOLAK **, Kasım DOĞAN ***
Volume 27 Article Index


Siteyi en iyi 1024x768 Çözünürlük ve I.E. 5.0 ile görebilirsiniz.